Jak dokładne są testy na ojcostwo?

  • Wynik testu na ojcostwo oferowany przez DNA Diagnostics Centre jest w pełni wiarygodny
  • Testy DNA dają ponad 99% pewności biologicznego pokrewieństwa. Potwierdzenie ojcostwa w 100% jest niemożliwe jedynie z przyczyn statystycznych
  • Testy DNA dają 100% pewności w przypadku negatywnego wyniku badania, czyli zaprzeczenia ojcostwa

Jak wcześnie można przeprowadzić test?

  • Test może być przeprowadzony już podczas trwania ciąży. Próbki mogą zostać pobrane w trakcie badania amniocentezy (amniopunkcji) bądź CVS
  • Próbki mogą zostać pobrane podczas porodu
  • Test może być przeprowadzony bez względu na wiek

Jak szybko otrzymam wynik?

Wynik testu wysyłany jest w ciągu 3-4 dni roboczych od dostarczenia próbek. Wtedy otrzymasz dokumentację i raport, który w sposób przejrzysty potwierdzi bądź wykluczy więź biologiczną.

Czy test wymaga pobrania krwi?

Nie. Materiał DNA można pobrać ze śliny robiąc wymaz z wewnętrznej strony policzka.

Jak upewnić się, że materiał został pobrany poprawnie?

Ryzyko popełnienia błędu jest znikome. Należy jedynie uważać, aby pobrać wystarczającą ilość materiału do badania. O ile pobierzesz materiał od właściwej osoby i poprawnie oznaczysz próbkę nie ma nic, co mogłoby uniemożliwić przeprowadzenie testu.

Czy dla uzyskania wiarygodnego wyniku wymagane jest badanie DNA matki?

Zachęcamy do pobrania próbki również od matki ze względu na istotną informację jaką niesie jej materiał genetyczny. Upraszcza to znacznie przeprowadzenie analizy. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, test na ojcostwo może być przeprowadzony bez materiału genetycznego matki.

Ile kosztuje test?

Podstawowy test na ojcostwo kosztuje już £145 , natomiast bardziej złożone testy nieznacznie wiecej. Kliknij na poniższy link, aby dowiedzieć się na temat testu, który Cię interesuje.

Do czego służą dodatkowe raporty wyników?

Niektóre przypadki wymagają dodatkowych raportów dla członków rodzin.

Czy mogę pobrać próbki w dwóch różnych krajach i wysłać je razem?

Tak. Nasi klienci często przeprowadzają test w dwóch różnych krajach. W takich wypadkach proszę zamówić dwa zestawy o tym samych numerze seryjnym do obu miejsc.

Czym jest "wymazówka"?

Wymazówka wygląda jak przedłużony patyczek kosmetyczny. Jej utwardzona końcówka pozwala na łatwe pobranie komórek nabłonkowych. Wymazówki można znaleźć w zestawach do pobierania materiału.

Czy pobieranie materiału jest bezbolesne?

Tak. Zestawy do pobierania materiału DNA zawierają wymazówki, którymi należy potrzeć podpoliczkową część jamy ustnej zawierającą materiał genetyczny. Jest to metoda bezigłowa, bezbolesna i nieinwazyjna.

Czy wynik jest równie dokładny bez pobierania krwi?

Oczywiście. DNA zawarte w podpoliczkowych komórkach nabłonkowych czy cebulkach włosowych jest jednakowe jak to we krwi. Dokładność wyniku nie zależy od rodzaju materiału.

Czy mogę użyć patyczków kosmetycznych lub wymazówek kupionych w aptece?

Nie, ponieważ wykonane są z bawełny, podczas, gdy wymazówki Centrum Diagnostycznego DNA zrobione są z Dacronu, który pozwala na pobranie większej ilości materiału genetycznego.

Ile czasu przetrwają próbki śliny?

O ile wymazówki zostaną dokładnie wysuszone, nic im się nie stanie. Próbki nie posiadają daty przydatności do użycia jako takiej, choć nie ma absolutnej gwarancji, że każda z nich będzie nadawać się do analizy. O ile zostaną zaklejone i wysuszone, nie ma ryzyka, że zniszczy je pleśń.

Czym jest pula genowa?

Pula genowa jest sumą wszystkich genów dostępnych konkretnej osobie. Każda osoba dziedziczy połowę genów po matce i połowę po ojcu. Analizując DNA matki, dziecka i domniemanego ojca podczas testu na ojcostwo możemy stwierdzić, jaki zapis genetyczny został przekazany dziecku przez matkę. Pozostała połowa musi pochodzić od ojca.

Co jest podstawą statystyki populacji w testach na ojcostwo?

Przyjmuje się, że prawdopodobieństwo ojcostwa przed wykonaniem testu wynosi 50% (50/50). Współczynnikiem ojcostwa (PI) określa się prawdopodobieństwo, że domniemany ojciec przekazał DNA dziecku dzielone na prawdopodobieństwo, że przypadkowy ojciec przekazał dziecku DNA. Mnożąc wszystkie współczynniki ojcostwa otrzymujemy wartość łącznego współczynnika ojcostwa (CPI). Prawdopodobieństwo ojcostwa (POP) jest określane jako 1 / (1 +1/CPI) i mnożone przez 100, by osiągnąć wynik procentowy. Jeśli zapis DNA domniemanego ojca nie pokrywa się z DNA dziecka, PI dla tej próby wynosi 0.

Czym jest współczynnik ojcostwa (PI) i jak jest obliczany?

Współczynnik ojcostwa (PI) określa prawdopodobieństwo, że domniemany ojciec posiadający te same allele, co dziecko, jest jego biologicznym ojcem. Częstotliwość każdego segmentu DNA (allele) w populacji ludzkiej różni się w zależności od wielkości alleli oraz przynależności rasowej domniemanego ojca. Przewaga alleli konkretnej wielkości rożni się w zależności od rasy, dlatego znajomość rasy domniemanego ojca jest istotna podczas analizy statystycznej. Bazy danych są dostępne dla ras: kaukaskiej, czarnej, latynoskiej i azjatyckiej. Jeśli nie ma pewności co do pochodzenia ojca stosujemy najniższy z możliwych PI wśród wszystkich ras. Takie podejście do obliczania prawdopodobieństwa ojcostwa (POP) jest podejściem konserwatywnym. Częstotliwość alleli to stosunek liczby osób z określoną wielkością alleli w bazie danych do wszystkich osób w bazie danych. Jest ona stosowana do obliczania PI.

Jak przynależność do dwóch ras wpływa na testy DNA?

W przypadkach osób o mieszanej przynależności rasowej, obliczenia prowadzone są w oparciu o częstotliwości w bazach danych obu ras. Przy obliczaniu łącznego współczynnika ojcostwa (CPI) lub POP, stosowany jest najniższy PI dla każdej próby. Jego wynik to najbardziej konserwatywna wielkość POP.

Czym jest mutacja genów i jak wpływa ona na testy na ojcostwo?

Geny zbudowane są z czterech składników chemicznych (nukleotydów): adeniny, cytozyny, guaniny i tyminy. Porządek nukleotydów decyduje o sekwencji genów. W przypadkach mutacji jeden bądź więcej nukleotydów w danej sekwencji występuję w zmienionej formie lub nie występuje w ogóle. Każda osoba poddająca się testowi DNA może posiadać mutację. Jeśli występuje ona w badanej partii genów, wynikiem będzie brak zgodności pomiędzy matką i dzieckiem lub dzieckiem i domniemanym ojcem. W takim przypadku wynik wykluczający pojawi się w jednej próbie, podczas gdy reszta będzie zgodna. Kiedy występuje podejrzenie o mutację, poddaje się testom dodatkowe próbki. Rachunek PI i POP bierze pod uwagę częstotliwość występowania mutacji w danej próbie. Wynik wykluczający potwierdzony jest po dwóch wydarzeniach braku zgodności.

Jakie są możliwości przeprowadzenia testu DNA, jeśli osoba nie żyje, zaginęła bądź jest nieosiągalna?

SIstnieje kilka możliwości. W przypadku osoby nieżyjącej, która została poddana autopsji, jest szansa, że koroner zachował próbki DNA. Próbki mogą być także przechowywane w szpitalu lub laboratorium, jeśli przed śmiercią zostały pobrane do analizy. Jeśli próbka nie jest dostępna, wtedy rodzina, np. rodzice, rodzeństwo lub dzieci zmarłego mogą przekazać próbki swojego DNA do analizy.

Czy testy DNA mogą uchronić bądź podważyć decyzje spadkowe i prawa własności?

Testy DNA mogą zostać przeprowadzone w celu ustalenia więzów krwi w niejasnych sprawach spadkowych. Próbki można pobrać przed śmiercią i zachować na wypadek roszczeń od osób podających się za biologicznie spokrewnione. Wyjście to stosowane jest zwykle w przypadku ludzi znanych i bogatych bądź osób obawiających się, że ich życzenia zostaną zakwestionowanie pośmiertnie. Wtedy, dla ustalenia pokrewieństwa, przeprowadza się testy post mortem, rekonstrukcję DNA lub testy na bycie dziadkami lub rodzeństwem.

Czyje DNA powinno zostać poddane analizie w przypadku rekonstrukcji genetycznej?

W przypadku osób zmarłych tudzież nieosiągalnych, inni członkowie rodziny mogą przekazać próbki swojego DNA, aby umożliwić rekonstrukcję DNA nieobecnej osoby. Grupowy udział rodziny, łącznie z rodzicami, rodzeństwem lub rodzeństwem przyrodnim i dziećmi danej osoby jest niezbędny. Koszt rekonstrukcji genetycznej zależy od liczby krewnych poddających się testowi.

Na czym polega test DNA na bycie dziadkiem?

Gdy domniemany rodzic jest nieosiągalny świetnym materiałem do analizy jest DNA dziadków, jako że przekazali oni swemu dziecku, czyli domniemanemu rodzicowi, cały jego materiał genetyczny. Tak więc dziadkowie mają ten sam poziom zgodności genów z wnukami, co domniemany rodzic.

Czym jest test na bycie rodzeństwem?

W przypadku, gdy domniemany ojciec jest nieosiągalny, lecz posiada inne dzieci, mogą one zostać poddane testowi wraz z domniemanym dzieckiem dla sprawdzenia, czy stanowią rodzeństwo lub przyrodnie rodzeństwo. W miarę możliwości, matka lub matki badanych dzieci także zachęcane są do udziału w testach.

Jakie zastosowanie mają testy DNA w przypadkach adopcji?

Zarówno pracownicy organizacji zajmujących się adopcją jak i adopcyjni rodzice coraz częściej uciekają się do testów na ojcostwo, chcąc ustalić tożsamość i uzyskać zrzeczenie od biologicznego ojca, a tym samym zapobiec ryzyku, że będzie on rościł prawa do dziecka. W takich wypadkach test na ojcostwo dowodzi, iż biologiczny ojciec został odnaleziony i zaangażowany w procedurę adopcyjną. Identyfikacja ojca pomoże też ustalić źródło ewentualnych chorób i przypadłości fizycznych dziecka. Bez niej połowa informacji na temat stanu fizycznego dziecka pozostaje nieznana i w razie potrzeby może być nieosiągalna.

Jakie są wskazania do wykonania testu DNA na macierzyństwo?

Analogicznie do weryfikacji ojcostwa, macierzyństwo ustala się porównując DNA matki i dziecka. Wskazaniem do przeprowadzenia testu jest podejrzenie, iż dzieci zostały omyłkowo zamienione w szpitalu. Dzięki testowi można stwierdzić czy matka jest istotnie biologiczną matką dziecka.