Madalas na Katanungan

Gaano kawasto ang Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama?

  • Ang pagsusuri ng DNA sa pagka-ama na isinasagawa ng DNA Diagnostics Center ay 100% wasto
  • Ang pagsusuri ng DNA mula sa isang siyentipikong perspektibo ay nagbibigay ng resulta ng probabilidad na higit sa 99% na nagkukumpirma sa pagkakaroon ng biyolohikal na relasyon. Ang tawag dito ay “inclusion”
  • Ang pagsusuri ng DNA mula sa isang siyentipikong perspektibo ay nagbibigay ng resulta ng 100% na nagkukumpirma sa hindi pagkakaroon ng biyolohikal na relasyon. Ang tawag dito ay “exclusion”

Sino ang kailangan magbigay ng pahintulot para sa pagsusuri sa pagka-ama?

Ang mga consent form ay kasama sa inorder na kit para sa koleksyon ng DNA. Pirmahan lamang ang mga form at magagawa na ang pagsusuri. Sa pagpili ng DNA Diagnostics Center para sa pagsusuri ng inyong DNA, makasisiguro kayo na gagamitin ng aming laboratoryo ang inyong DNA sample para lamang sa pagsusuring inyong napili. Ang inyong DNA sample at resulta ay hindi ibibigay sa kahit kanino maliban lang kung may instruksyon mula sa inyo o isang court order.

Kailan maaaring magsagawa ng pagsusuri?

  • Maaaring maisagawa ang pagsusuri bago pa man isilang ang bata sa pamamagitan ng isa sa 2 proseso ng koleksyon ng sample, ang Amniocentesis o CVS
  • Ang pagsusuri ay magagawa sa panahon ng pagkasilang
  • Ang isang tao ng anumang edad ay maaaring sumailalim sa pagsusuri ng DNA

Paano ko makukuha ang resulta?

Ang resulta ng pagsusuri ng DNA ay ipapadala ng 2 lingo (business days) mula sa pagkatanggap ng mga sample. Ito ay isang dokumentadong ulat na malinaw na nagsasabi kung may umiiral na biyolohikal na relasyon o wala.

Kailangan ba ng dugo para sa pagsusuri ng DNA?

HINDI. DNA ay matatagpuan sa laway na naglalaman ng mga selula ng pisngi sa pamamagitan ng buccal swabbing.

Paano ko malalaman kung ang pagkolekta ko ng mga sample ay tama?

Hindi kailangan mag-alala sa paggawa ng pagkakamali. Ang inaalala namin ay ang pagtitiyak na sapat ang mga selulang nakolekta para sa pagsusuri. Basta’t ikaw ay nagkolekta ng sample sa tamang tao at nilagyan ng tamang label ang mga specimen, ay walang paraan na kahit anong gawin mo ay makakaapekto sa pagsusuri ng DNA.

Kailangan bang magpasuri ang ina upang makamit ang wastong resulta?

Hinihikayat namin ang pagsusuri ng DNA na kabilang ang ina dahil ang kanyang partisipasyon ay nagbibigay ng mahalagang genetikong impormasyon na maaaring magpadali at magbigay ng direktang analysis. Subalit, kung hindi ito posible, maaari parin naming gawin ang pagsusuri sa pagka-ama at magbigay ng depinitibong resulta.

Kailan at paano ako magbabayad?

Detalye ng pagbayad ay maaaring kumpletuhin online o kapag binalik o ipinadala ninyo ang koleksyon kit sa DDC. Kung nais ninyong magbayad kasabay ng pagbalik ng kit, tumatanggap kami ng cash, tseke, o postal order

Magkano ito?

Isang standard na pagsusuri sa pagka-ama ay nagkakahalagang 15,000. Mga mas kumplikadong kaso ay mas mahal ng bahagya. Mangyaring tumingin sa bawat indibidwal na pagsusuri sa pamamagitan ng pag-navigate sa link sa ibaba.

Para saan ang mga karagdagang ulat?

Ang ilang mga kaso ay nangangailangan ng mga karagdagang kopya ng ulat para sa mga miyembro ng pamilya.

Maaari ba ako kumuha ng sample sa UK at isa pa na nasa ibang bansa, tapos ipadala ang mga kit pabalik para sa pagsusuri?

Oo, madalas kami magkaroon ng customer na nagsasagawa ng bahagi ng pagsusuri sa isang bansa at ang natitirang bahagi sa ibang bansa. Sa pangyayaring ito, mangyaring humiling sa amin na magpadala ng kit na may parehong serial number sa parehong lokasyon.

Ano ang buccal swab?

Ang buccal swab ay kamukha ng isang mahabang cotton bud. Ang ulo ng swab ay mas matigas kumpara sa ulo ng regular na cotton bud. Ito ay tumutulong sa madaling pagkuha ng mga selula sa pang-ibabaw ng pisngi sa loob ng bibig. Ang swab ay matatagpuan sa loob ng aktwal na kit pangkoleksyon.

Ang koleksyon ba ay walang sakit?

OO. Ang kit sa pagsusuri ng DNA ay naglalaman ng mga buccal swab na ginagamit na pangpahid o pangkuskos sa loob ng bibig sa may panloob ng pisngi para makakuha ng mga selula ng pisngi. Itong mga selula ng pisngi ay naglalaman ng DNA. Walang mga karayom na ginagamit; Ito ay walang sakit at non-invasive.

Mayroon bang pagkakaiba sa kawastuhan kung hindi dugo ang gagamitin?

Hindi. Ang DNA sa selula ng iyong pisngi o follicle ng buhok ay kapareho ng DNA na nasa iyong dugo. Walang pagkakaiba sa kawastuhan ng pagsusuri ng DNA kung gagamitin ang alinman sa mga sample na ito.

Maaari ba akong gumamit ng cotton wool buds galing sa Boots o sa ibang parmasya?

Hindi. Ang mga swab na iyon ay cotton habang ang swab na ginagamit ng DNA Diagnostic Center ay gawa sa Dacron. Ito ay ibang klaseng materyal na nakakatulong sa pagkolekta ng mas maraming DNA bago ang pagproseso.

Gaano katagal mananatiling valid ang mga sample ng laway na naglalaman ng DNA?

Basta’t ang swab ay nahayaang matuyo, ito ay ok. Bagama’t walang garantiya na ito ay makapagbibigay ng sample na magagamit, walang teknikal na petsa ng expiry ang mga sample. Kung ang sample ay tinakpan nang hindi hinayaang matuyo, malamang ay tutubuan ang mga swab ng amag at sisirain ang sample.

Ano ang Gene Pool?

Ang Gene Pool ay ang lahat ng genetikong impormasyon na potensyal na magamit ng isang indibidwal. Ang bawat tao ay tumanggap ng kalahati ng kanilang genetikong impormasyon mula sa kanilang ina at kalahati mula sa ama. Sa pamamagitan ng pagsuri sa isang ina, anak at diumano’y ama sa pagsusuri ng pagka-ama, maaari namin i-account ang genetikong impormasyon ng bata na galing sa kanyang biyolohikal na ina. Ang kalahating natitira sa genetikong impormasyon ng bata ay dapat manggaling sa kanyang biyolohikal na ama. Sa pagkukumpara ng DNA pattern ng bata sa diumano’y ama, matutukoy namin kung ang diumano’y ama ay ang biyolohikal na ama ng bata.

Sa pagsusuri sa pagka-ama, ano ang basehan para sa istatistika ng populasyon?

Ang bawat umano’y ama ay ipinapalagay na magkaroon ng paunang probabilidad sa pagiging ama na katumbas sa 50% (50/50) pagkakataon bago pa makumpleto ang pagsusuri. Ang paternity index (PI) para sa bawat pagsisiyasat na ginamit ay isang posibilidad na ratio at tinutukoy bilang ang probabilidad na ang diumano’y ama ang nagbigay ng kinakailangang DNA sa bata na hinati sa probabilidad na ang isang random na tao ang nagbigay ng kinakailangang DNA sa bata. Ang mga PI para sa lahat ng pagsisiyasat na ginamit ay ipinagsama sa pamamagitan ng multiplikasyon, upang magbigay ng isang combined paternity index (CPI) value. Ang probability of paternity (POP) ay tinutukoy bilang 1/ (1+1 / CPI) at multiplied sa 100 para magbigay ng halagang porsiyento. Kung ang DNA pattern ng isang diumano’y ama ay hindi tugma sa bata, ang PI para sa pagsisiyasat ay 0.

Ano ang Paternity Index (PI) at paano ito nadedetermina?

Ang Paternity Index o PI ang nagbibigay ng kalamangan na ang diumano’y ama na may tumutugmang allele ay ang biyolohikal na ama ng nasuring bata. Ang dalas ng bawat DNA segment (allele) sa populasyon ng tao ay nagiiba depende sa laki ng allele at lahi ng diumano’y ama. Ang paglaganap ng sukat ng allele ay nagkakaiba sa iba’t ibang lahi kung kaya’t ang pagkakaalam ng lahi ng diumano’y ama ay importante para sa statistical analysis. Mga database ay available para sa Caucasian, Black, Hispanic at Asian na lahi. Kung ang lahi ay hindi tiyak, gagamitin namin ang pinakamababang PI sa lahat ng available na lahi. Ito ay isang konserbatibong paraan para sa pagkalkula ng probabilidad ng pagka-ama (POP). Ang dalas ng isang allele ay nadedetermina kung gaana karaming indibidwal sa database ang may sukat ng allele, na hinati sa buong bilang ng mga indibidwal sa database. Ang result frequency ay ginagamit upang kalkulahin ang PI.

Paano naaapektuhan ang pagsusuri ng DNA para sa mga Bi-Racial na kliyente?

Kung ikaw ay isang indibidwal na Bi-Racial ang lahi o galing sa isang lahi na kung saan ang database ay hindi available, ang kalkulasyon ay ginagawa base sa parehong lahi (Halimbawa, ang Caucasian at Black database frequencies). Ang pinakamababang PI sa bawat pagsisiyasat ay ginagamit upang makalkula ang Combined Paternity Index (CPI) o POP. Ang resulta ay ang pinaka konserbatibong halaga para sa POP.

Ano ang gene mutation at paano ito nakakaapekto sa pagsusuri ng DNA?

Ang mga gene ay binubuo ng apat na kemikal (nucleotides), na tinatawag na adenine, cytosine, guanine at thymine. Ang pagkasunod-sunod ng mga nucleotides na ito ang nagdedetermina ng genetic sequence. Sa mutation, isa o ilan sa mga nucleotides ay nagbabago o nawawala sa sequence. Sinumang indibidwal na gagawan ng pagsusuri ng DNA ay maaaring magkaroon ng mutation. Kung nagkaroon ng mutation sa parte ng DNA na ginagamit para sa pagsusuri ng DNA, ang resulta ay ang hindi pagtutugma sa pagitan ng ina at anak, o sa anak at sa umano’y ama. Ang resulta ng iisang exclusion sa isang pagsisiyasat at ng dalawang indibidwal ay tutugma sa lahat ng mga natitirang pagsisiyasat na ginamit sa pagsusuri. Kapag may pinaghihinalaang mutation, karagdagang pagsisiyasat ay ginagamit sa pagsusuri upang kumpirmahin na isang mutation ang naganap at hindi isang exclusion. Isinasama sa pagkalkula ng PI at POP ang mutation frequency ng partikular na pagsiyasat. Ang mga exclusion ay kinukumpirma sa pagsusuri ng DNA kapag dalawang hindi magkatugma ang nakita.

Ano pang opsyon sa pagsusuri ng DNA ang mayroon kapag ang taong gusto sanang suriin ay namatay na, nawawala o hindi available?

Maraming opsyon ang posible. Kung ang tao ay namatay na, isang viable na sample ng DNA ay maaaring available sa imbakan kung autopsya ay ginawa at nakapagtago ang coroner ng mga sample. Maaari ring may viable sample kung, bago siya namatay, ay kumuha ng tissue ang ospital o laboratoryo para pang analysis. Sa UK, tinatago ng ospital ang sample na ito sa loob ng isang takdang panahon at ang executor ng estate ay may kakayahan na hingin ang sample para sa karagdagang pagsusuri. Kung walang available na sample, maaaring magbigay ng sample ng DNA ang mga miyembro ng pamilya tulad na magulang, kapatid at anak ng namatay para sa ibang uri ng DNA analysis.

Paano magagawa ng pagsusuri ng DNA ang pagprotekta o paghamon sa mga Will o Estate?

Ang pagsusuri ng DNA ay maaaring gawin upang maitatag ang mga relasyong biyolohikal kapag ang isang Will ay hinamon. Ang allele sizing ay maaaring magawa bagokamatayan upang ang resulta ng DNA ay maging available sa anumang oras kung sakaling may paghamon sa Will base sa hindi kilalang biyolohikal na relasyon. Ito ay kadalasang ginagamit para sa mga taong high profile, mayaman, o may takot na ang kanilang kagustuhan ay hahamunin sa kamatayan. Iba pang mga pagsusuri tulad ng post mortem, DNA reconstruction, pagsusuri sa lolo o lola, at pagsusuri sa magkapatid ay maaari ring magawa upang maitatag ang mga relasyong biyolohikal.

Ano ang kasama sa isang genetic reconstruction na kaso, at sino ang kailangan masuri?

Kung ang isang partido ay namatay na o hindi available, ang ibang miyembro ng pamilya ay maaaring magbigay ng kanilang DNA sample upang makatulong sa pagbuo ng DNA na maaaring naging kontribusyon ng nasabing partido. Maraming miyembro ng pamilya ang kinakailangan kabilang ang mga magulang, buo o kalahating kapatid o anak ng tinuring tao.Ang halaga ng genetic reconstruction ay depende sa bilang ng miyembro ng pamilya na available para sa pagsusuri.

Ano ang pagsusuri ng DNA sa lolo o lola?

Ang lolo o lola ay isang magandang opsyon para sa pagsusuri ng DNA kapag ang umano’y magulang ay hindi available. Ang lolo at lola ang nagbigay ng lahat ng genes sa kanilang anak, na ang diumano’y magulang. Sa gayon, tutugma ang lolo/lola sa kanilang apo sa kaparehong kawastuhan ng sa umano’y magulang.

Ano ang kasama sa pagaaral sa magkapatid?

Kung ang ama ay hindi available para sa pagsusuri ngunit may kilalang anak, maaaring suriin ang kilalang anak at ang diumano’y anak upang matukoy kung sila ay buo o kalahating magkapatid. Ang ina o mga ina ng mga sinuring anak ay hinihiling din na magbigay ng DNA sample kung sila ay available.

Paano ginagamit ang pagsusuri ng DNA sa mga kaso ng adopsyon?

Ang pagsusuri sa pagka-ama upang wastong matukoy ang biyolohikal na ama ay nagiging isang karaniwang na kahilingan mula sa mga adospyon na propesyonal at ng mga magulang upang patatagin ang paglilitis. Bagamat iba-iba ang proseso ng adopsyon, pagsisikap para mahanap ang biyolohikal na ama para sa paternal relinquishment (pag-abandona bilang ama) ay ngayon naging mataas na prioridad simula nang na-publicize ang kaso ni Baby Richard. Ang pagsusuri sa pagka-ama ay nagsisilbing patunay na natagpuan ang biyolohikal na ama at siya ay may kaalaman at partisipasyon sa paglilitis. Para sa pag-aaral sa pag-uugnay ng biyolohikal na sanhi ng mga sakit at mga malubhang medikal na kondisyon, ang pagtukoy sa biyolohikal na ama ay hinihikayat. Dahil kung walang pagkakakilanlan ng biyolohikal na ama, kalahati ng medikal na impormasyon ng bata ay hindi malalaman at maaaring hindi na mahanap hanggang sa panahon na kakailanganin ito.

.

Ano ang indikasyon para sa pagsusuri ng DNA sa Pagka-ina?

Gaya ng pamamaraan sa pagsusuri sa pagka-ama, ang diumano’y ina ay hindi sinusuri kasama ang sinasabing anak. Ang mga kamakailang pag-publicize ng mga kaso kung saan napagpalit ang mga sanggol, ang nagdala sa pag-iimplementa ng mga alituntunin sa kaganapan na mangyari ito. Sa pagkumpara ng DNA pattern ng bata sa diumano na ina, madedetermina kung ang diumano’y ina ay ang biyolohikal na ina ng bata.