Често задавани въпроси

Колко точни са ДНК тестовете за бащинство?

  • ДНК тестовете за бащинство от DNA Diagnostics Centre са 100% точни.
  • От научна гледна точка, ДНК тестовете осигуряват вероятностни резултати над 99% потвърждавайки, че съществува биологическа родствена връзка. Това наричаме “включване” на бащинство (‘inclusion’).
  • От научна гледна точка, ДНК тестването дава резултати от 100%, потвърждаващи, че не съществува биологическа връзка, наричано “изключване” на бащинство (‘exclusion’).

Кой трябва да даде съгласие за тест за бащинство?

В комплекта за вземане на ДНК пробите, който Вие сте поръчали, ще бъде включен формуляр за съгласие. Просто подпишете този формуляр и теста ще бъде извършен. Когато изберете DNA Diagnostics Centre да извърши Вашия тест, можете да бъдете сигурни, че нашата лаборатория ще използва ДНК пробите само за тестването, което сте поръчали. Вашите ДНК проби и резултатите няма да бъдат предавани на никой друг, освен ако съд не постанови това.

Кога може да се направи тест за бащинство?

  • Тест може да се направи още преди раждането на детето чрез един от двата метода за вземане на ДНК проби- амниоцинтеза или CVS (хорионбиопсия).
  • Тестването може да се извърши веднага след раждането.
  • Може да се тестват лица на всякаква възраст.

Как ще си получа резултата?

Резултатът от ДНК теста се изпраща след до 10 работни дни, считано от деня на получаване на пробите при нас. Той ще е във вид на документиран доклад, в който ясно е казано дали съществува биологическо родство баща-дете или не.

Трябва ли да дам кръв за тестването на ДНК?

Не. ДНК може да бъде изолирана от клетките на бузата ви и в слюнката, взети с помощта на изпратените Ви от нас стерилни тампони (buccal swabbing).

Как ще знам дали съм си взел(а) пробите правилно?

Няма нужда да се притеснявате за допускане на грешка. За нас е важно единствено дали сте взели достатъчно количество клетки за тестване. Ако Вие сте взели пробите от правилното лице и ако правилно сте надписали плика с пробите, няма нещо друго, което да повлияе на ДНК тестването.

За постигане на акуратен резултат трябва ли да бъде тествана и майката?

Ние препоръчваме майката също да вземе участие в ДНК теста, защото нейното участие ще допринесе важна генетична информация, която ще подпомогне извършването на бърз и акуратен анализ. Но ако това не е възможно, ние пак можем да извършим теста за бащинство и да дадем заключителен резултат.

Кога и как да заплатя?

Можете да заплатите в деня, когато връщате обратно пробите. Приемаме банков превод или в брой, ако наш представител взема пробите лично.

За какво са допълнителните копия от резултата?

В някои случаи се налага да се издадат допълнителни копия от резултата на членовете на семействата.

Какво е тампон?

Тампона изглежда като клечка с памучен връх. Върхът на тампона е дакронов и е по-твърд от този на памучния. Това позволява по-лесно да се остържат клетки от повърхността на бузата. Тампоните ще Ви бъдат изпратени безплатно с комплекта (кита) за вземане на пробите.

Безболезнено ли е вземането на пробите?

ДА. Комплекта за вземане на ДНК проби съдържа стерилни тампони, с които се обтрива вътрешната страна на бузата с цел да се съберат клетки. Тези клетки съдържат ДНК. Не се използват игли. Това е безболезнена и неинвазивна процедура.

Има ли разлика в точността ако не се използва кръв?

Изобщо няма никаква разлика.ДНК във Вашата буза е същата, която е и в косата, и в кръвта Ви. Няма никаква разлика в точността на ДНК теста, независимо каква проба ще се използва.

Мога ли да използвам памучен тампон от аптеката?

Не. Тези тампони (клечки) са памучни, а върховете на тампоните на DNA Diagnostics Centre са направени от дакрон. Това е различен материал, който позволява да се събере повече ДНК за нуждите на теста.

Колко време пробите от слюнка с ДНК остават годни за ползване?

Ако тампоните (swabs) са оставени да изсъхнат, те трябва да са годни. Въпреки, че няма гаранция, че те ще съдържат достатъчно количество ДНК, технически няма дата на изтичане на валидността на пробите. Ако пробите са били запечатани преди да бъдат изсушени, най-вероятно ще се развие мухъл по тампоновия връх и това ще развали пробите.

Какво е генетичен пул ?

Генетичният пул представлява цялата потенциално налична генетична информация на един индивид. Всеки човек получава половината от генетичната информация от майка си и половината от баща си. Когато се тестват майката, детето и бащата за тест за бащинство, ние можем да изчислим генетичната информация, предадена от майката на детето. Останалата част от генетичната информация на детето трябва да е унаследена от тази на биологичния баща. Чрез сравняване на ДНК модела на детето и предполагаемия баща ние можем да определим дали предполагаемият баща е биологически баща на детето

На каква база се изчислява статистически теста за бащинство?

Преди теста се допуска, че всеки предполагаем баща има 50/50% предварителен шанс да бъде баща на детето. Индексът за бащинство (PI) за всяка проба се изразява като вероятностно съотношение и се изчислява като вероятността, с която предполагаемия баща е допринесъл нужната ДНК на детето се раздели на вероятността случаен мъж да е дал своята ДНК на детето. След това индексите за бащинство (PI) от всички проби се умножават заедно за да се получи стойността на комбинирания индекс за бащинство (CPI). Вероятността за бащинство (POP) се изчислява по формулата 1 / (1+1/CPI) и се умножава по 100 за да се превърне в проценти. Ако генетичният профил на предполагаемия баща не съответства на този на детето, тогава вероятността за бащинство (PI) е “0” (нула).

Какво е показател за бащинство (PI) и как се изчислява?

Показателят за бащинство (PI-paternity index) е генетичната вероятност тествания предполагаем баща да бъде биологичен баща на детето. Този показател се изчислява за всеки ДНК локус и се посочва в резултата от теста. Показателят за бащинство за всеки локус се калкулира като вероятността предполагаемият баща да е предал на детето задължителните бащински алели, изчислена спрямо за друг, случайно избран, несвързан по родство и неизследван мъж от населението (от същата раса). Генетични бази данни има събрани за следните раси: бяла, черна, испанска и азиатска. Ако расата на тестваното лице е неизвестна, ние ще използваме най-ниския индекс за бащинство измежду всички раси. Честотата на алелите се обуславя от това колко индивида в базата с данни имат този размер на алела, разделено на общия брой на хората в тази база от данни.

Как се отразява смесената раса на ДНК тестването? ?

Ако сте от смесена раса или от раса, за която няма генетична база-данни, изчисленията се правят на база и двете раси (например бяла и черна). За всяка проба се използва най-ниския индекс за бащинство (PI) за да се изчисли комбинирания индекс за бащинство (CPI) или вероятността за бащинство (POP). По този начин се получава най-ниската възможна стойност на вероятността за бащинство (POP).

Какво е генетична мутация и как тя влияе на тестовете за бащинство?

Гените са съставени от четири химикала (нуклеотиди), наричани аденин, цитозин, гуанин и тимин. Подреждането на тези нуклеотиди дава генетичната последователност. При мутация, един или няколко от тези нуклеотиди се променят или липсват в последователността. При всеки индивид, на който се прави ДНК тест, може да се открие мутация. Ако се констатира мутация в конкретния участък от ДНК, който се тества за бащинство, тогава ще се появи несъвпадение в гените между детето и предполагаемия баща (или детето и майката). Полученият резултат при едно такова единично несъвпадение, в една проба, между двама души, ще се повтори във всички останали проби, използвани за този тест. Когато има подозрения за наличие на мутация, при тестването се използват допълнителни проби, за да се докаже че това е мутация, а не е случай на изключване (отхвърляне) на бащинство. Изчисленията на индекса за бащинство (PI) и на вероятността за бащинство (POP) включва честотата на мутацията именно в тази проба. Изключване (отхвърляне) на бащинство се потвърждава, когато при ДНК теста се наблюдават две несъответствия.

Какви варианти за ДНК тестване съществуват в случаите, когато тестваното лице е починало, изчезнало или не е в наличност?

Има няколко опции. Ако лицето е починало, годна проба за ДНК тест може да се намери съхранена, ако му е правена аутопсия и патологът е запазил проби. Годна проба може да съществува, ако преди смъртта му от лицето е била вземана тъканна проба за някакъв анализ в лаборатория или болница. Във Великобритания болниците съхраняват такива проби доста време и прокурорът има възможност да постанови използването им за нов анализ.

Как ДНК теста може да повлияе при оспорване на завещание или наследство?

ДНК тестването може да бъде извършено за да се докаже биологично родство в случите, когато се оспорва дадено завещание. Размерът на алелите на едно лице може да се тества преди смъртта му и така генетичните резултати да бъдат на разположение в случай на оспорване на завещанието на основата на неидентифицирано родство. Такъв типичен случай е при богати хора, които се опасяват, че завещанието им може да бъде оспорено след смъртта. За установяване на биологична родствена връзка могат да се използват и съвременни тестове, като: реконструкция на ДНК, тест на дядо и баба с внуци, доказване на биологическо родство между братя и сестри.

Какво е генетическа реконструкция и кой трябва да се тества?

Ако едно от тестваните лица е починало или не е налично, другите членове на семейството могат да предоставят негова ДНК проба за да подпомогнат да се реконструира коя ДНК може да е била унаследена от него. Тогава е необходимо много членове на фамилията да се тестват, включително родителите му, всички налични братя и сестри, полубратя и полусестри и децата на починалия. Цената на теста за генетична реконструкция зависи от броя на роднините, които са налични за тестване. В случай от необходимост от такъв тест, моля обадете се на DNA Diagnostics Centre на тел. 0845 408 2084 ако сте във Великобритания или на тел.

Какво е "grandparent DNA test" (за родство между баба, дядо и внуци)?

Бабите и дядовците са много добър вариант за тестване в случаите, когато бащата не е в наличност. Бабата и дядото предават своите гени на своя син, който се явява тествания вероятен баща на внучето им. По тази причина бабата и дядото могат да сравнят своите гени с внучето си със същата точност, както би било с неговия предполагаем баща (техния син).

Какво включва "siblingship study" (доказване на родство между братя и сестри)?

Ако предполагаемият баща не е наличен за тестване, но той има деца, тези деца могат да бъдат тествани заедно с тестваното за бащинство дете за да се докаже дали са пълни братя и сестри или полубратя/полусестри. Майката или майките на тестваните деца, ако са налични, също трябва да дадат ДНК проби.

Какво е показателно за ДНК теста за майчинство?

Подобно на процедурата за тестване за бащинство, предполагаемата майка се тества заедно с въпросното дете. Скорошни публикации за случаи на размяна на бебета в родилния дом доказват нуждата от такива тестове. Чрез сравняване на ДНК-модела на детето с този на предполагаемата майка, ние можем да установим дали тя е биологическа майка на детето.