Термини и условия

Моля прочетете внимателно тези термини и условия, те съдържат важна информация за Вашите права и задължения.

1. Дефиниции

а) “Компания” означава DNA Diagnostics Centre, търгуваща в Обединеното Кралство.

б) Под “Условия” се разбират настоящите условия за продажба.

в) “Контракт” означава всеки законно сключен контракт за доставка на Услугите от страна на Компанията за Вас.

г) “Комплекти” означава комплектите (китовете) за вземане на проби, които са Ви изпратени в резултат на Вашата поръчка.

д) “Формуляр-заявка” означава стандартизиран формуляр за поръчка на услуга свързана с Услугата и се предоставя от Компанията чрез нейния интернет сайт dnacentre.co.uk.

е) “Услуга” означава ДНК тестване за определяне на човешка идентичност без ограничение на техния вид, включително получените впоследствие резултати.

ж) “Сайт” означава dnacentre.co.uk.

з) “Вие”/“Ви” е лицето, поръчващо Услуга и обект на настоящите термини и условия.

2. Условия за продажба

а) Тези Условия се отнасят до всички Контракти и заместват всякакви други условия, включително и тези, за прилагането на които може да претендирате при всяко потвърждение на поръчката за покупка или Формуляр-поръчка или подобен документ.

б) Ако поръчате Услуга от Сайта ни в интернет чрез попълване на регистрационна форма и кликване на бутон “Изпрати” (“Submit”), Вие се обвързвате правно да направите предложение за покупка на Услуга съгласно настоящите Условия.

в) Всички извършени от Компанията продажби се извършват на базата на тези Условия. Компанията няма да се обвързва с варианти на тези Условия, освен ако са писмено потвърдени от директор от Компанията. Компанията си запазва правото периодично да променя настоящите Условия по свое усмотрение. Всички промени ще бъдат публикувани на Сайта. Използването на Сайта след публикуването на тези промени представлява Вашето съгласие да ги съблюдавате и да сте обвързани с термините, както са променени.

г) Вие сте отговорен за решението си дали дадена Услуга и произтичащите от това последствия съответстват на Вашите нужди.

д) Детайлите, предмет на Контракта, трябва да останат конфиденциални и не трябва нито да се разкриват нито да се използват за каквито и да са непозволени цели. В съответствие с британския Закон за защита на данните от 1998 г., съществуването на Контракт може да бъде огласено от Компанията за нуждите на честен (bona fide) маркетинг, освен ако не сме се споразумели друго с Вас. Компанията няма да разкрива без Ваше предварително писмено съгласие пред трети лица, освен изискваните от съд или други компетентни власти, никакви притежавани данни и друга информация свързана с пробите, които ще се тестват, или получените резултати в резултат на Услугата.

е) Тези термини и условия не се отнасят до Вашите права като потребител.

3. Цени, плащане и доставка

а) Сумите, които ще заплатите на Компанията за Услугата са тези, указани в съответния текущ ценоразпис(и), предоставен Ви от Компанията чрез публикуване на Сайта й или цитирани Ви писмено от Компанията.

б) Компанията си запазва правото да променя цените на Услугите между датата на Контракта и изпълнението на Услугата в случай на всякакво увеличение на цената на труда или материалите или всякакви закъснения, причинени от всякакви други промени в разходите за Компанията при изпълнението на Услугата. Компанията ще Ви уведоми за промените в обявените цени и Вие ще имате право да продължите с поръчката или да я отмените в рамките на 7 дни от уведомяването.

в) Компанията трябва да получи плащане за цялата цена за Услугата преди да бъде приета поръчката Ви. След като получи плащането, Компанията ще потвърди, че поръчката Ви е била приета, като Ви изпрати „Transaction Summary”, съдържащо: референтен номер на поръчката, подробности за Услугата и Вашето право да я откажете по желание. С приемането на поръчката от страна на Компанията влиза в сила правнообвързващ Контракт между Вас и Компанията. Компанията си запазва правото по свое усмотрение да не предостави Услугата.

г) Вие потвърждавате, че всички детайли, които предоставите на Компанията за нуждите на закупуването на Услугата са верни, че кредитната или дебитната карта, която използвате, е Ваша собствена, и че в нея има достатъчно средства или кредитни авоари, които да покрият цената на Услугата. Ние си запазваме правото да поискаме потвърждение за детайлите на Вашата кредитна или дебитна карта преди да Ви предоставим услугата.

4. Отказване на поръчката и произтичащи от това плащания

а) Вие имате срок от три работни дни (с изключение на събота, неделя и банковия почивен ден във Великобритания) от датата, на която Компанията е получила Вашата поръчка в изпълнение на клауза 3.в), да отмените Контракта без причина и без наказателно плащане, ако предоставите в Компанията писмено уведомление за отказа.

б) Ако откажете Контракта под тази клауза, стойността на покупката ще Ви бъде възстановена във възможно най-кратки срокове, но не по-късно от 30 дни от датата на получаване на уведомлението за отказ в Компанията.

в) При отмяна на поръчката по каквато и да е причина, Вие се задължавате в 7-дневен срок да върнете Комплекта (кита) до Компания с помощта на предварително заплатения плик, който сте получили. Вие трябва да държите кита само във Ваше притежание преди да го върнете на Компанията в добро състояние. Ако Комплектът (китът) е повреден в резултат на транспортирането, Компанията ще го подмени или замени такъв Комплект, или ще Ви върне заплатената за него цена.

г) Компанията си запазва правото да анулира Контракта ако за Услугата е била обявена грешна цена в резултат на техническа (типологична) грешка.

д) Всички данни, цитирани Ви от Компанията във връзка с Услугата, са приблизителни и нямат силата на договор и не трябва да бъдат третирани като част от Контракта по същество.

е) Компанията няма да бъде отговорна пред Вас в случай на всякакви загуби или повреди, директни или индиректни, причинени от или появили се в резултат на всякакво закъснение, произтекло от изпълнението на Услугата.

ж) На Компанията е разрешено да унищожи всички получени от Вас проби или извлечените от тях субстанции заедно с всякакви свързани с тях резултати или други документи след три месеца и респективно 24 месеца след датата на предаването им.

з) Изолираната ДНК от пробите на донорите или всякакви произтекли от това данни не могат да бъдат предоставяни на трети лица, освен упоменатите в Закона за защита на данните от 1998 г. Компанията ще съхранява ДНК пробите три месеца.

и) Компанията ще положи разумни усилия за да произведе верни резултати при анализа на предоставените от Вас проби, с граница на грешката от 0,01%. Няма да се правят или дават по-нататъшни изявления, гаранции или действия във връзка с анализа на резултата. Това няма да се отрази на Вашите законни права като потребител.

к) Информацията, съдържаща се в анализа, е само за Ваше ползване.

л) В малко вероятен случай, когато се е получил грешен резултат от анализа, Компанията ще извърши последващ анализ безплатно за Вас или ще Ви върне парите по Ваше усмотрение.

м) Компанията няма да носи отговорност за каквито и да са загуби или повреди, произтекли за Вас или други лица в резултат на предоставения Ви резултат от анализа.

н) Компанията няма да обявява, изразява или намеква, че резултатът от анализа е годен за определена цел. Ако желаете да използвате резултата от нашия анализ в съдебно дело, тогава Ви препоръчваме предварително да потърсите независим правен съвет.

о) Вие гарантирате, че имате законно право да притежавате пробите, които сте предоставили на Компанията. Вие сте съгласни да компенсирате Компанията за всички плащания, разходи и всякакви загуби или повреди, които тя е понесла в резултат на предоставени от Вас проби, които не са били придобити законно. Компанията силно Ви препоръчва да потърсите независим правен съвет относно вашето право да вземате или придобивате проби от биологически материал от лицата, с изключение на Вас. Вие гарантирате, че не страдате от психически заболявания (съгласно Закона за психическото здраве от 1983 г,) и поради това не сте в състояние да разберете естеството и целта на теста. Компанията няма да посочва, че Вие имате законно право да извършвате каквото и да е конкретно действие за да придобиете биологически проби за анализа.

5. Гаранция за изпълнението

а) Компанията ще упражни всички приемливи (разумни) умения и внимание при изпълнението на Услугата, но не дава гаранция, че ще бъде постигнат или възпроизведен някакъв конкретен резултат (независимо дали е изрично конкретизиран от Вас или не). С изключение на случаите на смърт или лични наранявания, общата отговорност на Компанията към Вас, независимо дали е поради недоглеждане, нарушаване на Контракта или други причини, при никакви обстоятелства няма да надхвърли платената от Вас сума за Услугата.

б) Компанията няма да бъде държана отговорна за каквото и да е неизпълнение на нейното задължение съгласно този Контракт, причинено от фактори или обстоятелства извън нейния контрол, включително но не само всяко действие на Бог, война, стачка, индустриално действие, повреда в системите за мрежов достъп, наводнения, засушавания, бури или други събития извън контрола на Компанията.

6. Условия за съхраняване на фирмената тайна

Вие декларирате и се съгласявате да спазвате условията на нашата политика за опазване на търговската ни тайна, която се намира на www.dnabioscience.co.uk , където можете да влезете в страницата „политика за опазване на тайната”.

7. Връзки с други сайтове

Компанията не отговаря за наличието, съдържанието и акуратността на всяка една страница или уебсайтове, свързани с този сайт. Включването на връзка към такива сайтове не означава, че Компанията го одобрява. Ако Вие се свържете с каквато и да е друга страница или интернет сайт, го правите на своя отговорност. Вие се съгласявате, че Компанията няма да носи отговорност за каквито и да е загуби, претърпени от Вас или трети лица, в резултат на влизане в страници или сайтове на трети страни.

8. Генерален отказ от права

а) Компанията предоставя този сайт на базата „така, както е в момента” и не отговаря и не дава гаранции от никакво естество относно този сайт или неговото съдържание и снема от себе си всички подобни отговорности или гаранции до целия възможен от закона обем. Освен това, Компанията не носи отговорност и не дава гаранция относно точността, пълнотата или приложимостта за каквато и да е цел на информацията и свързаните с нея графики, публикувани в Сайта. Съдържащата се в този Сайт информация може да съдържа технически неточности и типографски грешки. В максимално позволен по закон обем категорично се изключва цялата отговорност от страна на Компанията, произтекла все-пак от някакви такива неточности или грешки.

б) Нито Компанията нито който и да е от нейните директори, служители или други представители ще могат да бъдат държани отговорни за претърпени загуби или вреди в резултат или във връзка с използването на този Сайт. Това е всеобхватно ограничаване на отговорността, приложимо за всички вреди от всякакъв характер, включително (без ограничения) компенсаторни, преки, непреки или произтекли вреди, загуба на данни, на доходи или печалба, загуба или повреди върху собственост и претенции от трети лица.

в) Въпреки горепосоченото, никои от изключенията и ограниченията в клаузите нямат за намерение да ограничат правата, които може да имате като потребител съгласно местните закони или други такива законни права, които не могат да бъдат заместени чрез частно договаряне. По същия начин не могат да бъдат изключени или отхвърляни отговорността на Компанията към Вас за смъртта или персонални наранявания в резултат на наша небрежност или тази на наши служители или агенти.

9. Авторски права и контрол

Съдържанието на Сайта е защитено от международните закони за защита на правата (копирайт) и от други права за интелектуалната собственост. Компанията притежава тези права, освен ако не е посочено друго. Всички продукти, имена на компании и логота (емблеми), упоменати в Сайта, са запазени марки, марки за услуги или защитени търговски названия на техните съответни собственици, включително Компанията. Вие можете да сваляте материали от Сайта единствено за целите на извършване на поръчки в Компанията и можете да сваляте, записвате и отпечатвате копие на Условията. Обаче Вие не можете да модифицирате, копирате, репродуцирате, публикувате, качвате, изпращате, предавате или раздавате по никакъв начин или способ каквито и да са материали или информация във или свалена от уебсайта на Компанията, включително но не ограничаващо се до текстове, графики, кодове и/или софтуер без предварително писмено съгласие на Компанията, с изключение когато изрично сте помолени да направите това, например за да попълните поръчка за някой тест или въпросник.

10. Невалидност

Ако някаква част от тези Условия е неприложима (включително всяка клауза, по която Компанията изключва своята отговорност спрямо Вас), приложимостта на всяка друга незасегната част от тези Условия няма да бъде засегната.

11. Права на трети лица

С изключение на свързаните с Компанията директори, служители или представители, съгласно британския Закон за правата на третите лица от 1999 г. всяко лице, което не е част от този Контракт, няма право да привежда в действие която и да е клауза от този Контракт, но това не засяга никакви права или удовлетворения на трети лица, които съществуват или произтичат от този Закон.

12. Общи положения

а) Контрактът се сключва между Компанията и Вас и не може да се прехвърля от Ваша страна. Компанията може да наема подизпълнители за изпълнението на целия Контракт или част от него.

б) Тези Условия, заедно с условията за съхранението на Вашата лична информация, формулярите за поръчка и инструкциите за извършване на плащане, ако има такива, представляват в целостта си споразумението между Вас и Компанията. Вие потвърждавате, че не сключвате този Контракт разчитайки на каквито и да са допълнителни условия или гаранции направени от страна на Компанията или друго лице, и че се отказвате от правата си да се оттеглите единодушно от този договор поради неточна информация от страна на Компанията (с изключение на измамни действия), които не се съдържат в Условията, в условията за съхранението на Вашата лична информация, във формулярите-поръчка или в метода на извършване на плащане.

в) Вие ще компенсирате Компанията (и ще продължите да я компенсирате) срещу всички искове, загуби, разходи и разноски (включително съдебни разходи на база компенсации), произтичащи от всякакви искове, направени от трети лица срещу Компанията и произтичащи от извършената от нас Услуга, за която Вие сте наели Компанията.

г) Всички съобщения и известия трябва да се изпращат до Компанията по електронната поща на адрес: uk_ddc@dnacenter.com